I. Nazwa i miejsce prowadzenia:

Centrum Artystyczne dla Dzieci „Pastela”
Ul. Stanisława Kazury 2F
02-795 Warszawa
e-mail : biuro@centrumartystyczne.pl
www: centrumartystyczne.pl

II.Statut prawny

Niepubliczna jednostka funkcjonująca na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:
1. Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz.1457 )
2. Wpis do rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych miasta Warszawa.
3. Statut Centrum Artystycznego dla Dzieci „Pastela”.
4. Regulamin Centrum Artystycznego dla Dzieci „Pastela”.

III. Organ założycielski

Joanna Potocka
Nip: 5211465655
Regon: 017284560

IV. Przedmiot działania

1. Sprawowanie opieki dziennej nad dziećmi w wieku od roku do lat trzech; w uzasadnionych wypadkach w wieku do lat czterech.

V. Cele i zadania Centrum Artystycznego dla Dzieci „Pastela”

1. Zapewnienie dzieciom warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych.
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
3. Zagwarantowanie dziecku właściwiej opieki pielęgnacyjnej.
4. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dostosowanych do wieku dziecka.
5. Zapewnienie dziecku warunków pełnego bezpieczeństwa
6. Prowadzenie żywienia dziecka zgodnie z życzeniem rodziców/opiekunów.
7. Współpraca z rodzicami/opiekunami dziecka.

VI. Organizacja

1. Dyrektorem Centrum Artystycznego dla Dzieci „Pastela” jest właściciel.
2. Centrum Artystyczne dla Dzieci „Pastela” funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.00 do 18.00.
3. Centrum Artystyczne dla Dzieci „Pastela” dysponuje 15 miejscami dla dzieci .
4. Rekrutację prowadzi się przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc.
5. Szczegółowy plan organizacji pracy i godzin pracy Centrum Artystycznego dla Dzieci „Pastela” zamieszczony jest w Regulaminie Centrum Artystycznego dla Dzieci „Pastela”.

VII. Warunki przyjmowania dzieci

1. Właściciel Centrum Artystycznego dla Dzieci „Pastela” przyjmuje dzieci na podstawie Karty Rejestracyjnej Dziecka pobieranej w placówce oraz według Regulaminu Rekrutacji .
2. Przyjęcie dziecka do Centrum Artystycznego dla Dzieci „Pastela” poprzedzone jest wywiadem z rodzicem lub prawnym opiekunem dotyczącym stanu zdrowia, żywienia, osobowości dziecka, przyzwyczajeń. Informacje o dziecku zamieszczają rodzice lub prawni opiekunowie w Karcie Rejestracyjnej Dziecka .
3. Właściciel Centrum Artystycznego dla Dzieci „Pastela” podpisuje umowę z rodzicem lub prawnym opiekunem o świadczeniu usług opiekuńczych w Centrum Artystycznym dla Dzieci „Pastela”.
4. Usługi świadczone w Centrum Artystycznym dla Dzieci „Pastela” są odpłatne.

VIII. Opłaty za pobyt w przypadku nieobecności dziecka

1. W przypadku nieobecności dziecka w Centrum Artystycznym dla Dzieci „Pastela”, opłata za pobyt ( czesne) nie podlegają zwrotowi.
2. Cennik za pobyt dziecka w Centrum Artystycznym dla Dzieci „Pastela” ustala właściciel Centrum Artystycznego dla Dzieci „Pastela”.

IX. Majątek placówki

1. Lokal w którym mieści się Centrum Artystyczne dla Dzieci „Pastela” jest wynajęty na podstawie Umowy najmu.
2. Wyposażenie placówki jest własnością podmiotu, który utworzył Centrum Artystyczne dla Dzieci „Pastela”.

Centrum Artystyczne dla Dzieci „Pastela”

Ul. Stanisława Kazury 2F
02-795 Warszawa
Tel. 513 026 504

e-mail: biuro@centrumartystyczne.pl

www.centrumartystyczne.pl