Centrum Artystyczne dla Dzieci „Pastela” Joanna Potocka w Warszawie wypełniając obowiązek wynikający z art.13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.(RODO)

 informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych  rodziców/opiekunów prawnych i dziecka jest Centrum Artystyczne dla Dzieci „Pastela” Joanna Potocka z siedzibą ul. Kazury 2f, 02-795 Warszawa,  reprezentowany przez Joannę Potocką.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych  z którym można kontaktować się poprzez email: biuro@centrumartystyczne.pl bądź listownie na adres siedziby klubu,
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są w szczególności:
 • art.6 ust.1 lit. a) i c) oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • art. 47 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 sierpnia 2017r.,
 • w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej
  oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych oraz dziecka mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa ,
 • Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych oraz dziecka   będą przechowywane przez okres  przez okres 5 lat,
 • Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka).
 • Podanie pozostałych danych osobowych dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych wymienionych w aktach prawnych  wskazanych w pkt.4 jest obligatoryjne.
 • Jeżeli uznacie Państwo, że   klub przetwarza dane osobowe z naruszeniem RODO, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa oraz dziecka dane osobowe nie będą poddane procesowi profilowania.

Joanna Potocka
              Administrator